NMD

Informatie

 

 

Nationale Milieudatabase
 

Op 29 april 2011 heeft de Ministerraad ingestemd met het ontwerp-Bouwbesluit 2012. Hoofdstuk 5 omvat technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu. Energiezuinigheid, geregeld via de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) zoals beschreven in de onlangs geactualiseerde norm NEN 7120, kenden we al.

 

Nieuw is een artikel over duurzaam bouwen dat aangeeft dat de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen moet worden gekwantificeerd volgens de SBK-Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

 

Met deze twee milieuaspecten wordt aangesloten bij de belangrijkste Europese aandachtgebieden: uitstoot broeikasgassen en uitputting grondstoffen, recycling en hergebruik. Eisen, in de vorm van een bepaalde uitstoot van broeikasgassen of niveau van uitputting grondstoffen, worden overigens niet gesteld in het Bouwbesluit 2012. Het gaat nu alleen om het kwantificeren. De bouwsector krijgt zo de gelegenheid om zowel ervaring op te doen als verantwoordelijkheid te nemen. Daarmee komt nu ook de materiaalmilieuprestatie in beeld en kunnen de twee prestaties in samenhang worden bezien.

 

De kennis hierachter is niet nieuw, maar al ongeveer 15 jaar oud. Bij het uitvoeren van milieugerichte levenscyclusanalyses (LCA) van bouwproducten werd destijds al geconstateerd dat je niet zozeer bouwproducten wilt vergelijken, maar de prestatie van een product toegepast in een gebouw. Of beter nog: het vergelijken van de prestatie van gebouwalternatieven. Daarmee werden gebouwmodellen ontwikkeld die, analoog aan kostencalculatie programma’s, de milieukosten berekenden gebaseerd op LCA.

Voorbeelden

Voorbeelden zijn Eco-Quantum, GreenCalc en GPR. Volgens hetzelfde principe werkt DuboCalc dat wordt gebruikt in de grond- weg- en waterbouw. Het voordeel van een dergelijke aanpak is dat er genuanceerde resultaten worden verkregen over de meeste geschikte combinatie van schil, installatie en materiaalkeuze op basis van energie- en materiaalprestatie, waarbij rekening wordt gehouden met ondermeer, levensduur, onderhoud en recycling. Dat was bij de diverse voorkeurslijsten die destijds in gebruik waren anders. Een architect behoudt nu de vrijheid om welk bouwproduct dan ook toe te passen, zolang op gebouwniveau maar aan de eisen wordt voldaan.

 

Dat is van belang omdat uit berekeningen met de gebouwmodellen blijkt dat energieverbruik in de gebruiksfase van een gebouw qua ordegrootte milieu-impact vergelijkbaar is met het materiaalgebruik van een gebouw voor bouw, onderhoud en vervanging gedurende de hele levensduur. Een tweede reden waarom dit van belang is, is dat voor een betere energieprestatie van een gebouw veelal meer materiaal nodig is, toepast als bijvoorbeeld schilisolatie of in installaties. Door de energie- en materiaalmilieuprestatie beiden te bepalen en integraal te bezien kunnen optimale keuzes worden gemaakt.

Gelijke grondslag

 

Wat verder voor alle partijen in de bouw goed nieuws is, is dat de verschillende instrumenten die worden gebruikt om de materiaalmilieuprestatie in de bouw te berekenen nu allemaal gebruik (gaan) maken van één en dezelfde Bepalingsmethode met rekenregels en één Nationale Milieudatabase. Daar waar van hetzelfde ontwerp een score wordt berekend, komen er uit de verschillende instrumenten dezelfde scores. Door de gevolgde systematiek is er straks een gelijke grondslag voor nieuwe en bestaande rekeninstrumenten als GPR Gebouw en GreenCalc evenals voor certificering van vastgoed volgens BREEAM-NL systematiek.

 

Bovendien kan iedereen die zich erin wil verdiepen van stap tot stap inzicht krijgt in hoe de prestatiescore tot stand komt. Zowel de Bepalingsmethode als de Nationale Milieudatabase wordt beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). De Bepalingsmethode is op deze website vrijelijk verkrijgbaar (onder documenten) en de milieudatabase is controleerbaar met beschreven kwaliteitsborging. De Bepalingsmethode sluit aan op Europese (norm)ontwikkelingen en wordt daarop permanent bezien.

 

Beheerorganisatie

 

Het beheer van de Nationale Milieudatabase en de bijbehorende documenten zoals de Bepalingsmethode wordt uitgevoerd door SBK en de twee in 2010 geïnitieerde commissies te weten de “Milieuprestatie commissie Bouw en GWW” (MBG) en de “Technisch Inhoudelijke commissie” (TIC).

 

Voor meer informatie kunt u naar de website Nationale Milieudatabase